بازسازی شغل

نگاهی دقیق ‌تر به بازسازی شغل بازسازی شغل

نگاهی دقیق ‌تر به بازسازی شغل

بازسازی شغل[۱]Job crafting (به معنای تغییر شغلتان به منظور اینکه برایتان بیشتر درگیر کننده[۲]Engaging؛ این درگیری، به معنای درگیری مطلوب یا به بیانی دیگر، غرق شدن در کار است؛ برای مثال لذت بردن از کار…

برگشت به بالا