بازسازی شغل

نگاهی دقیق‌تر به بازسازی شغل بازسازی شغل

نگاهی دقیق‌تر به بازسازی شغل

بازسازی شغل[۱]Job crafting (به معنای تغییر شغلتان به منظور اینکه برایتان بیشتر درگیر کننده[۲]Engaging؛ این درگیری، به معنای درگیری مطلوب یا به بیانی دیگر، غرق شدن در کار است؛ برای مثال لذت بردن از کار موردنظر به قدری باشد که فرد متوجه گذر زمان نشود. و معنادار باشد) می‌تواند اشکال متنوعی به خود بگیرد. ما به مدت ۲۰ سال، بازسازی شغل را مطالعه کرده‌ایم؛ مطالعه‌ای میان نظافتچیان بیمارستان، کارمندان کارخانه‌های […]

Scroll to Top